Opinie o Nas
PRODUKT DNIA
Microsoft Windows 10 Professional Retail PL NOWY KLUCZ ESD
Microsoft Windows 10 Professional Retail PL NOWY KLUCZ ESD
399,00 zł 239,00 zł
szt.
Adobe Premiere Elements 2022 PL WIN
Adobe Premiere Elements 2022 PL WIN
379,00 zł 299,99 zł
szt.
Microsoft Office 2016 Professional Plus 32/64Bit PL Win
Microsoft Office 2016 Professional Plus 32/64Bit PL Win
799,00 zł 599,00 zł
szt.
Office 2019 Home & Student (Dom i Uczeń) Retail Win PL
Office 2019 Home & Student (Dom i Uczeń) Retail Win PL
339,00 zł 239,00 zł
szt.
Pakiet firma
Pakiet firma
1 074,00 zł
szt.
Eset Internet Security 1PC/1ROK
Eset Internet Security 1PC/1ROK
157,00 zł
szt.
Office 2019 Professional Plus PL
Office 2019 Professional Plus PL
999,00 zł 649,00 zł
szt.
PROMOCJE
Adobe Acrobat 2020 Pro WIN EN
Adobe Acrobat 2020 Pro WIN EN
1 699,00 zł 1 448,00 zł
szt.
Microsoft Project Professional 2019 PL PROMO
Microsoft Project Professional 2019 PL PROMO
1 799,00 zł 1 399,00 zł
szt.
Microsoft Office 2016 Professional Plus 32/64Bit PL Win
Microsoft Office 2016 Professional Plus 32/64Bit PL Win
799,00 zł 599,00 zł
szt.
CorelDRAW Graphics Suite SE 2021 ESD PL
CorelDRAW Graphics Suite SE 2021 ESD PL
1 100,00 zł 998,00 zł
szt.
Office 2019 Home & Business (Dom i Firma) Win/Mac PL
Office 2019 Home & Business (Dom i Firma) Win/Mac PL
999,00 zł 859,00 zł
szt.
Office 2019 Professional Plus PL
Office 2019 Professional Plus PL
999,00 zł 649,00 zł
szt.
Adobe Premiere Elements 2022 PL WIN
Adobe Premiere Elements 2022 PL WIN
379,00 zł 299,99 zł
szt.
Microsoft Windows 10 Professional Retail PL NOWY KLUCZ ESD
Microsoft Windows 10 Professional Retail PL NOWY KLUCZ ESD
399,00 zł 239,00 zł
szt.
Microsoft Visual Studio Professional 2019 PL PROMO
Microsoft Visual Studio Professional 2019 PL PROMO
1 699,00 zł 1 244,00 zł
szt.
Adobe Acrobat 2020 Pro MAC EN
Adobe Acrobat 2020 Pro MAC EN
1 699,00 zł 1 448,00 zł
szt.
Office 2019 Home & Student (Dom i Uczeń) Retail Win PL
Office 2019 Home & Student (Dom i Uczeń) Retail Win PL
339,00 zł 239,00 zł
szt.
Microsoft Visio Professional 2019 PL
Microsoft Visio Professional 2019 PL
1 699,00 zł 1 399,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO   

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego CyWerSoft.pl przez CyWerSoft Marek Osowski z siedzibą 59-300 Lubin przy ul. Mickiewicza 35/28.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej kontakt@cywersoft.pl.
  2. telefonicznie pod numerem +48 600306549.
  3. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://cywersoft.pl/pl/contact.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.cywersoft.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Godziny pracy sklepu- obsługa zamówień realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.
 3. Klient– osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 4. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Konto– przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego za pomocą, którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.
 6. Regulamin– niniejszy dokument.
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.
 8. Sklep Internetowy (Sklep)  – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 9. Sprzedawca – Marek Osowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CyWerSoft Marek Osowski w Lubinie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem 59-300 Lubin ul. Mickiewicza 35/28 NIP: 692-199-21-98 REGON: 520581738.
 10. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
 11. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 13. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 15. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Komputer z dostępem do Internetu,
  2. Dostęp do poczty elektronicznej,
  3. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 3. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 4. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 5. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy.
 6. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 7. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 8. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

IV. USŁUGI

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:
  1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
  2. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
  3. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
  4. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,
  5. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.
 2. Wskazane w pkt. 1 usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na:
  1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
  2. prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
  3. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
  4. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 7. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 4. Jeżeli dotyczy to danego produktu, Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
 5. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji) lub przy pomocy Konta Użytkownika. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
 6. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i płatności za nie.
 7. Następnie Klient klika przycisk "Zamawiam", który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 8. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie" znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 9. Kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie" jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 10. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 12. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty, zgodnie z wybraną metodą płatności  w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia.
 13. Po upływie powyższego terminu Sprzedawca ma prawo anulować nieopłacone zamówienie. Klient otrzyma informację o anulowaniu zamówienia na adres e-mail wskazany podczas procesu składania zamówienia. 
 14. Sprzedawca dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wniesienia opłaty za złożone zamówienie, po uprzednim kontakcie Klienta ze Sklepem.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

VI. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i państw UE i odbywa się na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest drogą elektroniczną, poprzez przesłanie licencji na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Dostawa realizowana jest:
  1. niezwłocznie, po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu,
  2. w godzinach pracy sklepu,
  3. w przedziale czasowym określonym indywidualnie w karcie zakupionego produktu. 
 4. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności 556 oraz 5561 -5565Kodeksu Cywilnego.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Zapłaty za złożone zamówienie Klient może dokonać wybraną formą płatności:
  1. Przelew Bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (MBANK: 73 1140 2004 0000 3902 8195 7917)
  2. Płatność w systemie Online - (Paypal)
  3. Płatność w systemie Online - (Przelewy24).
 3. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu oraz do pobrania na stronie Sklepu https://cywersoft.pl/pl/i/Formularz-odstapienia-od-umowy/7 , drogą pocztową na adres: Mickiewicza 35/28, 59-300 Lubin, bądź drogą kontaktu e-mail: zwroty@cywersoft.pl
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@cywersoft.pl.
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę kupującego,
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. faktura, dowód przelewu itp.),
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru,
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady),
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 8. Gdy Przedmiotem sprzedaży jest licencja na program komputerowy/system operacyjny. Należy zapoznać się z postanowieniami licencyjnymi. Można je przeczytać w witrynie microsoft.com/useterms. Wymagana jest aktywacja przez telefon lub Internet. W przypadku jakiegokolwiek ujawnienia klucza produktu przez nabywcę osobom nieuprawnionym z licencji wyłączona jest odpowiedzialność zbywcy z tytułu nieuprawnionego użycia klucza produktu przez osoby nieuprawnione. W przypadku zagubienia lub kradzieży dołączonego klucza produktu firma Microsoft ani sprzedawca nie może go zamienić na inny ani zwrócić kosztów jego zakupu. Jednakże w uzasadnionych przypadkach, po rozważeniu wszystkich okoliczności, zbywca może wymienić klucz produktu w terminie 3 miesięcy od daty transakcji. Powyższe nie stanowi podstawy roszczeń o wymianę klucza produktu.
 9. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, w ramach, których nabywca otrzymuje w szczególności licencję wraz z kluczem aktywacyjnym, nie są objęte odpowiedzialnością CyWerSoft w zakresie, w jakim licencjodawca nie wywiązuje się z obowiązujących na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego warunków umowy licencyjnej wobec licencjobiorcy.
 10. Również w sytuacji, gdy licencjobiorca naruszy warunki licencji, CyWerSoft nie odpowiada za działania bądź zaniechania licencjodawcy.

X. POZASDĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
   o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

XI. DANE OSOBOWE

 1. W przypadku Usług Sprzedaży administratorem danych jest Sprzedawca, z którym zostaje zawierana Umowa Sprzedaży, tj. CyWerSoft Marek Osowski. Przed dokonaniem zakupu Klient jest informowany, z kim zostaje zawierana Umowa Sprzedaży.
 2. W przypadku założenia Konta administratorem danych jest CyWerSoft Marek Osowski.
 3. Z inspektorem ochrony danych CyWerSoft Marek Osowski można się skontaktować pod adresem: kontakt@cywersoft.pl
 4. Sklep udostępniając Klientowi możliwość rejestracji i prowadzenia Konta przetwarza dane w celu świadczenia usługi, na podstawie akceptacji regulaminu, który stanowi swoistą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. CyWerSoft Marek Osowski może przetwarzać będzie dane Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w oparciu o zawieraną Umowę Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 6. Adres korespondencyjny Klienta może być wykorzystany na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub usług właściwego administratora, prowadzonego w formie papierowej, co nie wymaga zgody (na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 7. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów - w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
 8. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione poza tym upoważnionym pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych. 
 9. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 10. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

XII. WARUNKI GWARANCJI

 1. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego cywersoft.pl są objęte gwarancją producenta i mogą być serwisowane przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta. Każdorazowo szczegółowe warunki gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dostarczonej klientowi wraz z towarem.
 2. Podczas obierania przesyłki, w obecności kuriera, Klient powinien dokładnie sprawdzić zawartość paczki i stan sprzętu. Jeżeli stwierdzi uszkodzenia należy sporządzić protokół u kuriera i odesłać przesyłkę lub jej nie odbierać. Jeśli usterki nie zostały zauważone w chwili odbierania przesyłki, a sprzęt jest wadliwy, wówczas należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie sprzedawcę.
 3. Warunkiem przyjęcia towaru na serwis jest dostarczenie wadliwego towaru wraz z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i dokładnym opisem usterki na adres serwisu: CyWerSoft Marek Osowski ul. Mickiewicza 35/28, 59-300 Lubin, z dopiskiem „SERWIS”.
 4. W przypadku zestawów nieplombowanych podstawą przyjęcia towaru na serwis są nie naruszone stickery, umożliwiające bezsprzeczną identyfikację podzespołów w zestawie.
 5. Komputerowy sklep internetowy cywersoft.pl obowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w ramach reklamacji w terminie 14 dni roboczych, od daty przyjęcia towaru do serwisu. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów z zagranicy), termin naprawy ulega przedłużeniu do 21 dni roboczych.
 6. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
  • zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych,
  • samowolnych napraw przeprowadzonych przez osoby nieuprawnione,
  • uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych,
  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołanych przez nie wady,
  • uszkodzeń powstałych przez niewłaściwe korzystanie lub niezgodne z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania lub konserwacji towaru,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych,
  • zniszczonej lub nieczytelnej karty gwarancyjnej, lub dowodu zakupu
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 8. Internetowy sklep komputerowy cywersoft.pl nie bierze odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu, pozostającego w naprawie, ani za dane znajdujące się na dyskach i innych nośnikach dostarczanych do serwisu.
 9. Po dokonaniu napraw serwisowych cywersoft.pl zobowiązuje się odesłać sprzęt do Klienta, na koszt sklepu.
 10. W pozostałym zakresie niniejsze warunki gwarancji normuje Kodeks Cywilny.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022r.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: CyWerSoft Marek Osowski, ul. Mickiewicza 35/25, 59-300 Lubin, zwroty@cywersoft.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl